zúžení, rozšíření společného jmění manželů, předmanželská smlouva

§ 143 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

Předmanželskou smlouvou lze upravit budoucí majetkové vztahy těch, kteří chtějí uzavřít manželství. Předmanželská smlouva je vhodná například v případě, kdy jeden z parterů vlastní dům, který potřebuje generální rekonstrukci a druhý má finanční prostředky na tuto opravu. Dohodnou-li se tak v předmanželské smlouvě, pak od okamžiku sňatku bude dům, který byl původně jednoho z nich náležet do společného jmění manželů a tedy ani jeden z nich nebude případně investovat finanční prostředky „do cizí“ nemovitosti. Pokud by shodou nešťastných náhod došlo k rozvodu, bude každý z manželů mít určitý podíl na nemovitosti.

Co je k tomu potřeba?

  1. Iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy,
  2. oddací list (ne v případě předmanželské smlouvy),
  3. nabývací titul – tzn. nějaký dokument dokazující nabytí vlastnického práva například kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení soudu o vypořádání dědictví, rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů a jiné...

právní služby