smlouvy o smlouvách budoucích (kupních)

§50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (pactum de contrahendo) je institutem sloužícím stranám smlouvy aby se vzájemně zavázaly, k tomu že budoucí strana prodávající prodá za dohodnutou cenu do dohodnutého data určitou věc. V případě, že jedna ze stran nechce dostát povinnosti věc koupit či prodat ačkoli se k ní ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zavázala, nahradí chybějící projev vůle povinného soud.

Tato smlouva je velmi praktická například v případě, že chcete prodat svůj byt a koupit si za utržené peníze dům. Abyste měli jistotu, že Vám majitel domu tento dům neprodá dříve než budete mít k dispozici peníze za Váš byt, pak je vhodné uzavřít právě smlouvu o smlouvě budoucí kupní, a to nejlépe ještě v kombinaci s předkupním právem.

Co je k tomu potřeba?

  1. Nabývací titul – tzn. nějaký dokument dokazující nabytí vlastnického práva například kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení soudu o vypořádání dědictví, rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů a jiné...,
  2. iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy.

právní služby