dědictví

§ 460 a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; § 175a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Notář je pověřen jako soudní komisař k projednání pozůstalosti. JUDr. Zdeňka Horáková je soudním komisařem pro následující obvody:
Bzenec, Domanín, Hroznová Lhota, Javorník, Ježov, Kozojídky, Moravský Písek, Skalka, Syrovín, Těmice, Vracov, Žádovice, Žeraviny, Žeravice a dále Hodonín, avšak zde pouze pokud došlo k úmrtí zůstavitele mezi 6. až 10. dnem v měsíci.

Při úmrtí zůstavitele zašle matriční úřad úmrtní list příslušnému Okresnímu soudu, který ustanoví, na základě usnesení, notáře soudním komisařem k projednání dědického řízení. Zpravidla bývá vypravitel pohřbu předvolán k tzv. předběžnému šetření.

K předběžnému řízení se dostaví předvolaný případně jeho zástupce k poskytnutí informací o zemřelém. U předběžného šetření je nutno podat zejména následující informace:

  1. jméno, příjmení, datum narození, poslední trvalé bydliště zůstavitele (zemřelého),
  2. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště manžela případně datum úmrtí,
  3. datum uzavření sňatku mezi zůstavitelem a poz. manželkou, manželem,
  4. údaj o tom jestli trvalo společné jmění manželů nebo zda bylo zúženo,
  5. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště dětí zůstavitele,
  6. jméno, příjmení, případně datum úmrtí rodičů zůstavitele,
  7. jméno příjmení sourozenců zůstavitele,
  8. údaj o tom jestli zůstavitel zanechal závěť,
  9. dále veškeré údaje o majetku zůstavitele – nemovitosti, vkladní knížky, bankovní účty, věci uložené v bance, motorová vozidla, akci, cenné papíry (jiné než akcie), účast v bytovém družstvu, účast v obchodní společnosti, veškeré pohledávky (pokud někdo něco dluží zůstaviteli – přeplatek plynu, elektriky, nevyplacený nájem...), dluhy zůstavitele (půjčky, spotřební úvěry...) a ostatní věci, které zůstavitel vlastnil, zejména všechny takové, které jsou zapsány v nějakém registru,
  10. informace o nákladech pohřbu.


další strana >>

právní služby