dědictví

Vzhledem k výše uvedenému obsahu předběžného šetření je nutno sebou přinést zejména tyto listiny:

  • Váš občanský průkaz,
  • předvolání k předběžnému šetření,
  • pokud existuje, závěť zůstavitele,
  • rodný list zůstavitele (zemřelého),
  • oddací list zůstavitele,
  • alespoň na papíře poznamenané adresy a data narození dětí zůstavitele,
  • dále veškeré dokumenty, které dokazují že zůstavitel byl vlastníkem nemovitostí, bankovních účtů, automobilu, akcií aj., tzn. kupní smlouvy, darovací smlouvy, technické průkazy automobilů, kartičky s čísly bankovních účtů aj.,
  • doklady o nákladech pohřbu.

Pokud bude zjištěn majetek zůstavitel, pak po několika týdnech od předběžného šetření budete předvolání k projednání dědictví. Předvoláni budou všichni zákonní, případně závětní dědicové. Pokud se nemůžete dostavit, je možno vyplnit plnou moc na základě které, bude za Vás jednáno. Plná moc je přiložena k předvolání k dědickému řízení. Je vhodné se před jednání u notáře předem dohodnout s ostatnímu dědici, jakým způsobem si chcete rozdělit majetek zůstavitele.

Po projednání dědictví sepíše notář návrh usnesení Okresního soudu v Hodoníně. Tento návrh společně s celým spisem předá Okresnímu soudu v Hodoníně k potvrzení usnesení. Poté soud usnesení rozešle všem dědicům. Patnáctý den od doručení usnesení Okresního soudu v Hodoníně poslednímu dědici nabývá usnesení právní moci. Právní moc je třeba nechat vyznačit na usnesení soudu na dědickém oddělení Okresního soudu v Hodoníně.

Pokud jste nabyli nějakou nemovitost, pak soud pošle usnesení příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede záznamem zápis Vašeho vlastnického práva k pozemku. Pokud jste nabyli nějakou finanční hotovost, pak jsou dlužníci obeslání oznámení soudu, že jste finanční částky z titulu dědictví nabyli. V ostatních případech je pro vydání zůstavitelova majetku (majetku zemřelého) předložit usnesení Okresního soudu v Hodoníně s vyznačenou právní mocí.


<< předchozí strana

právní služby