kupní smlouva

§ 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je soukromoprávní smlouva, při které vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Kupní smlouvou se převádí zejména nemovitosti. Naše kancelář Vám poskytne plný servis tohoto převodu, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Nespornou výhodou kupní smlouvy formou notářského zápisu, je její právní vymahatelnost. Kupní smlouva sepsaná notářským zápisem je veřejnou listinou, která je nadána veřejnou vírou ve správnost všech údajů v ní uvedených. Pokud by došlo k případnému soudnímu sporu, není třeba dokazovat skutečnosti v této smlouvě uvedené narozdíl od skutečností uvedených v kupní smlouvě, který je sepsána jiným právníkem než notářem. Výše uvedené poskytuje našim klientům nespornou výhodu vyšší právní jistoty, že o nabytou věc v soudním řízení nepřijdou a stejně tak představují i úsporu finanční v případě, že by k nějakém soudnímu sporu došlo (ušetří peníze za dokazování skutečností ve smlouvě uvedených).

Vhodným způsobem placení kupní ceny je složení kupní ceny do notářské úschovy.

Co je k tomu potřeba:

  1. Nabývací titul – tzn. nějaký dokument dokazující nabytí vlastnického práva například kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení soudu o vypořádání dědictví, rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů a jiné...,
  2. znalecký posudek – pro výpočet notářských poplatků a pro stanovení daně z převodu nemovitosti, která se platí finančnímu úřadu,
  3. pokud je předmětem například pouze část pozemku, pak je nutno ještě doložit geometrický plán se souhlasem příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku,
  4. iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy.

Poznámka
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

§ 15
Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny
Daň činí 3 % ze základu daně.

právní služby