notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

§ 71 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti lze sepsat jako doložku různých smluv. Nejčastěji se používá u smlouvy kupní nebo při uznání dluhu. Je to institut, který slouží k zajištění placení ze strany povinného. Je efektivním nástrojem, který šetří Váš čas a peníze. Pokud je ke smlouvě, ze které plyne povinnost povinného plnit určitý dluh, připojena tzv. exekuční doložka (notářský zápis se svolením k vykonatelnosti), pak pokud nastane situace, že povinný dluh nesplatí nebo přestane splácet dohodnuté splátky, lze tento notářský zápis použít jako tzv. exekuční titul. To znamená, že není třeba dávat žalobu na soud pro neplacení, čekat na vydání platebního rozkaz, proti kterému je velmi snadné podat tzv. odpor a čekat až soud za dlouhou dobu vydá rozhodnutí o tom, že máte právo vymáhat dlužnou částku a v jaké výši, a to finanční náklady na takové řízení nepočítaje. Teprve rozhodnutí soudu v nalézacím řízení je tzv. exekučním titulem, který lze použít pro následnou exekuci. Nespornou výhodou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je, že nemusíte absolvovat složité dokazování v nalézacím řízení u soudu, ale po podpisu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti oběma stranami budete mít v ruce exekuční titul na základě kterého bude možno na povinného provést přímo exekuci v případě, že bude v prodlení s plněním dluhu. Ušetříte tak svůj čas a finanční prostředky.

Co je k tomu potřeba?

  1. Iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy,
  2. listiny dokazující existenci dluhu, případně smlouvu, ke které se má dohodo se svolením k vykonatelnosti vztahovat.

právní služby