ověřování listin a podpisů

§ 73 a 74 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notář provede dle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů ověření podpisu na Vámi předložených listinách.

Ověření podpisu pro použití v zahraničí hlaste dopředu, protože v tomto případě je nutno k ověřené listině připojit podpis notářky a ne pověřeného pracovníka. Listiny v cizím jazyce lze ověřit pouze s přiloženým úředním překladem listiny.

Co k tomu potřebujete:

  1. listinu na které chcete podpis ověřit
  2. úřední doklad totožnosti s fotkou – občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas

§ 74
Ověřování pravosti podpisu
(1) Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní. Pro zjištění totožnosti této osoby platí § 64.

(2) Legalizace se provede ověřovací doložkou neodkladně poté, kdy před notářem v jeho přítomnosti byla listina podepsána nebo byl podpis na listině se již nacházející uznán za vlastní, a to neodkladně po podepsání nebo uznání; ověřovací doložka obsahuje:
a) běžné číslo ověřovací knihy,
b) jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu, rodné číslo, není-li, nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele,
c) údaj, jak byla zjištěna totožnost žadatele,
d) konstatování, že uvedená osoba listinu vlastnoručně před notářem podepsala nebo že uznala podpis na listině za vlastní,
e) místo a datum vyhotovení doložky o ověření; ustanovení § 59 odst. 2 věty první se nepoužije,
f) podpis ověřujícího a otisk úředního razítka notáře.

(3) Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

(4) Neovládá-li notář jazyk, v němž je listina pořízena, vyzve žadatele, aby předložil překlad listiny tlumočníkem. Nestane-li se tak, notář úkon odmítne.
Text zákona


Notář ověří originál listiny, která je opatřena originálním podpisem nebo originálním razítkem. Nelze ověřit listiny jako občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby a dále listiny, které obsahují změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Notář, pracovník notáře si sám vyhotoví fotokopii ověřované listiny, přiloží k ní ověřovací doložku, razítko a podpis.

Co k tomu potřebujete:

  1. Originál ověřované listiny

§ 73
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
(1) Vidimace se provede ověřovací doložkou neodkladně poté, kdy notář posoudil shodu opisu s listinou. Ověřovací doložka obsahuje
a) údaj o ověření toho, že opis doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
b) údaj o tom, z kolika listů nebo archů se skládá listina, z níž byl opis pořízen, a z kolika listů nebo archů se skládá její opis,
c) údaj o tom, že opis je částečný, není-li opis úplný,
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření; ustanovení § 59 odst. 2 věty první se nepoužije,
e) otisk úředního razítka notáře a podpis ověřujícího.

(2) Notář odmítne vidimaci provést,
a) je-li listinou, z níž je opis pořízen, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřeným opisem nahradit, zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby,
b) jestliže ověřující nezná jazyk, ve kterém je listina, z níž je opis pořízen, vyhotovena, a není předložen její překlad do českého jazyka tlumočníkem; to neplatí, jestliže je před ověřujícím opis této listiny pořízen prostřednictvím kopírovacího zařízení,
c) jsou-li v listině, jejíž shoda s opisem má být ověřena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
d) jestliže se opis doslovně neshoduje s listinou, z níž byl pořízen.
Ustanovení § 53 není tímto ustanovením dotčeno.

(3) Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.
Text zákona

právní služby