smlouvy o zřízení věcného břemene

§ 151 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Notář sepíše dohodu o zřízení věcného břemene, které bude váznout na určité nemovitosti. Věcné břemeno k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vznikne zápisem do katastru nemovitostí. Asi nejčastěji se zřizuje věcné břemeno „bezplatného užívání“, a to zejména v případě, že rodiče převádí nemovitost na své potomky a chtějí mít právní jistotu, že budou moci převedenou nemovitost bezplatně i nadále užívat, a to ačkoliv již nebudou jejími vlastníky (například právo doživotního bezplatného bydlení). Lze zřídit i jiná věcná břemena, jako právo průchodu, užívání studny nebo povinnost stavět plot jen do určité výše a jiné...

Co je k tomu potřeba?

  1. Nabývací titul – tzn. nějaký dokument dokazující nabytí vlastnického práva například kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení soudu o vypořádání dědictví, rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů a jiné...,
  2. iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy (povinného i oprávněného z věcného břemene).

právní služby