vydědění

§ 469a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zůstavitel (ten kdo pořizuje listinu o vydědění) může vydědit potomka, jestliže:

  • v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
  • o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
  • trvale vede nezřízený život.

Co je k tomu potřeba?

  1. Iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) zůstavitele a vyděděné osoby,
  2. důvody vydědění, které jsou popsány výše,
  3. případně listiny tyto důvody vydědění dokazující.

právní služby