zástavní smlouvy

§ 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zástavou může být věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. Zástavní právo váznoucí na nemovitostech zapisovaných do katastru nemovitostí vznikne vkladem do katastru nemovitostí u ostatních buď záznamem do rejstříku zástav vedených Notářsko komorou ČR nebo předáním zástavnímu věřiteli.

Co je k tomu potřeba?

  1. Nabývací titul – tzn. nějaký dokument dokazující nabytí vlastnického práva například kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení soudu o vypořádání dědictví, rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů a jiné...,
  2. iniciály (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště) všech účastníků smlouvy.

právní služby