založení akciové společnosti

Akciová společnost ("a.s.")

a) definice
Akciová společnost je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je tvořen akciemi o určité jmenovité hodnotě. A.s. odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky a.s. Vyloučení ručení, snadná dispozice s účastí na a.s. (akciemi), možnost určité anonymizace (akcie v listinné podobě na majitele) a zapojení investorů činí s ohledem na komplikovanější právní úpravu a.s. lákavou pro podnikání většího rozsahu a vyžadujícího rozsáhlejší materiální zabezpečení.

b) založení a.s.
A.s. může být založena jedním zakladatelem na základě zakladatelské listiny, je-li právnickou osobou, jinak alespoň dvěma zakladateli na základě zakladatelské smlouvy. Dalším základním dokumentem a.s. jsou vedle zakladatelského dokumentu stanovy. Základní kapitál a.s. založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20.000.000 Kč a založené bez veřejné nabídky 2.000.000 Kč. Každá a.s. je následně povinna vytvořit rezervní fond nejméně ve výši 20 % základního kapitálu. a.s. s veřejnou nabídkou akci Zakladatel nebo zakladatelé zabezpečují vytvoření základního kapitálu převyšujícího jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií vhodným způsobem uveřejněnou veřejnou nabídkou akcií a umožněním nahlédnout do návrhu stanov v upisovacích místech. Na základě veřejné nabídky akcií nelze upisovat akcie nepeněžitými vklady a upsané akcie musí být alespoň z 10ti % splaceny. Každému upisovateli, který splatí alespoň část vkladu před zápisem a.s. do o.r. vydá správce vkladu písemné potvrzení, jenž je po zápisu a.s. do o.r. vyměněno za zatímní list (pokud upsané akcie nejsou stále zcela splaceny) či za akcie. Ustavující valná hromada se může konat jen když byly účinně upsány akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií a jen pokud se jí účastní upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií. Ustavující valná hromada rozhoduje o založení a.s., schvaluje stanovy a.s. a volí orgány společnosti. a.s. bez veřejné nabídky akcií Jestliže se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál a.s., nevyžaduje se veřejná nabídka akcií a konání ustavující valné hromady. Rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada, musí zakladatelé uvést v zakladatelské smlouvě.


další strana >>

právní služby