založení akciové společnosti

c) vznik a.s.
A.s. stejně jako i ostatní 3 typy obchodních společností vzniká zápisem do o.r. Rejstříkový soud povolí zápis a.s. do o.r. na základě návrhu, ke kterému musí být vedle zakladatelského dokumentu, podnikatelského oprávnění, potvrzení o umístění sídla přiloženy schválené stanovy, doložena volba členů představenstva a dozorčí rady, prospekt akcie, potvrzení o splácení upsaných akcií a v případě a.s. s veřejnou nabídkou akcií i doklad o zveřejnění nabídky a notářský zápis z ustavující valné hromady.

d) akcie
Akcie je cenným papírem v listinné či zaknihované podobě, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se na: řízení a.s. zisku a.s. (dividendy podléhají zdanění z kapitálového majetku, tj. sazbě 25 %) likvidačním zůstatku a.s. Pokud zakladatel, resp. upisovatel, nesplatí zcela akcie před zápisem a.s. do o.r., obdrží cenný papír na řad zvaný zatímní list, který bude po celém splacení vyměněn za akcie. Lhůta pro úplné splacení činí nejvýše jeden rok od vzniku (zápisu) a.s. Akcie může znít na jméno nebo na majitele. Stanovy mohou omezit, nikoliv vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku (prioritní akcie), jestliže souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřekročí polovinu základního kapitálu. A.s. nesmí upisovat vlastní akcie a může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

e) akcionář
Akcionář neručí za závazky a.s. a podílí se na zisku a.s. a působí na její vedení prostřednictvím valné hromady, na které hlasuje, může se domáhat vysvětlení a předkládat protinávrhy. Jeho hlasovací právo je spojeno s akciemi, stanovy musí určit počet hlasů spojených s akcií, tak aby na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou připadal stejný počet hlasů. Akcionář, který nabude možnost ovládnout a.s. s registrovanými (zaknihovanými) akciemi je povinen do 60ti dnů učinit povinnou nabídku převzetí akcií ostatním akcionářům. Dále pokud překročí či poklesne jeho podíl na hlasovacích právech a.s. hranici dalších 5 % musí toto oznámit písemně a.s. a Komisi pro cenné papíry a Středisku pro cenné papíry, které to uveřejní. Další povinností dominujících akcionářů je uzavřít písemně smlouvu o převodu zisku a ovládací smlouvu, nechat ji přezkoumat dvěma nezávislými znalci a schválit valnou hromadou a dále ji předložit rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin.


<< předchozí strana     další strana >>

právní služby