založení družstva

Hlavní výhodou družstva je možnost originárně nabývat členství beze změny zakladatelského dokumentu, rovnosti hlasů společníků a variabilním základním kapitálu (kmenovém jmění).

Jedná se o společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb svých členů. To mimo jiné znamená, že družstvo nemůže být založeno za charititativními účely ve prospěch jeho nečlenů. Obchodní firma družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí tvořit minimálně 5 osob (pokud nejsou jeho členy dvě právnické osoby). Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým majetkem. Členové za závazky družstva neručí. Nejvyšší orgánem družstva je členská schůze. Statutárním orgánem družstva je představenstvo, za které navenek většinou může jednat jeho předseda nebo místopředseda. Vznik a zánik družstva je totožný se zápisem do resp. výmazem z obchodního rejstříku.

Vzniku družstva zápisem do Obchodního rejstříku předchází jeho založení.

I. Náležitosti založení

 • Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva. Na u stavující schůzi družstva se mimo jiné určuje zapisovaný základní kapitál, schvalují se stanovy a volí se představenstvo a kontrolní komise. Ustanovení o družstvu jsou obsažena v § 221 - § 250 obchodního zákoníku.
  Stanovy družstva musí obsahovat:
     a) firmu a sídlo družstva,
     b) předmět podnikání (činnosti),
     c) vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům,
     d) výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu, způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského podílu při zániku členství,
     e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob ustavování, působnost a způsob jejich svolávání a jednání,
     f) způsob použití zisku a úhrady případné ztráty,
     g) tvorbu a použití nedělitelného fondu,
     h) další ustanovení, vyplývá-li to z obchodního zákoníku.
 • Získání živnostenských listů
 • Před podáním návrhu na zápis družstva do Obchodního rejstříku musí být splacena alespoň polovina zapisovaného základního kapitálu.


další strana >>

právní služby