fúze

Fúze je operace složitá, právně a účetně náročná a velmi podrobně upravená co do formální stránky věci, což znamená, že jakékoliv, byť drobné pochybení, opomenutí či nedodržení postupu nebo nedodržení posloupnosti jednotlivých kroků, může mít za následek zmaření celého procesu fúze. Proto je více než vhodné pověřit provedením procesu fúze společnosti s ručením omezeným advokátní kancelář, která již prokazatelně zvládla zajistit právně, organizačně i účetně celý proces. Pokud by na tomto místě měla být popsána do důsledku všech náležitostí fúze, přesahovalo by to rámec i prostor tohoto dokumentu, a proto bude dále popsán proces fúze jen velice heslovitě.

Fúze společnosti s ručením omezeným může být uskutečněna buď splynutím společnosti s ručením omezeným, nebo sloučením společnosti s ručením omezeným. V obou případech dochází ke zrušení a zániku původní společnosti s ručením omezeným, u sloučení se tato společnost stává součástí jiné již dříve existující obchodní společnosti, při splynutí vytvářejí dvě, nebo více, původní společnosti s ručením omezeným společnost novou. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku.

Jestliže byl zastaven obchodní podíl společníka společnosti s ručením omezeným, pak zástavní právo přechází na nově nabytý obchodní podíl, v případě nástupnické organizace formy akciové společnosti musí nástupnická akciová společnost zástavní právo zaznamenat na listinné akcie na jméno před jejich vydáním; zastavené listinné akcie na majitele vydá nastupující společnost zástavnímu věřiteli; u zaknihovaných akcií dá pokyn centrální evidenci cenných papírů, aby právo zaregistrovalo.

Sloučení – zánik společnosti s ručením omezeným (předchází mu zrušení bez likvidace), její jmění přechází na jinou obchodní společnost (společnosti A a B již existují; společnost B zrušena a majetek přechází do A – dále existuje jen A); společníci zanikající společnosti s ručením omezeným se stávají společníky nástupnické obchodní společnost; na procesu fúze se účastnění zanikající společnost s ručením omezeným i nástupnická obchodní společnost .

Splynutí – zánik dvou a více společností s ručením omezeným; jmění přechází na nástupnickou obchodní společnost (společnost A a B existují; obě jsou zrušeny a jejich majetky přecházejí na nově vzniklou společnost C); společníci zůstávají stejní; na procesu fúze se účastní jen zanikající společnosti s ručením omezeným.

Posudek znalce oceňuje jmění u každé zanikající společnosti s ručením omezeným. V určitých, zákonem daných případech, se znalecký posudek nevyžaduje.

právní služby