změna jednatele

Jednatelem může být pouze osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona (§ 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 ObchZ a § 6 ŽZ). Zároveň u ní nesmí nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti – na její majetek byl prohlášen konkurs a zároveň bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno (§ 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 ObchZ a § 8 ŽZ). Kromě uvedených podmínek vzniku funkce u jednatele nesmí být dána překážka výkonu funkce, což jsou skutečnosti a podmínky uvedené v § 31a ObchZ (vykonával funkci statutárního orgánu, jeho člena nebo jiného orgánu právnické osoby, na níž byl prohlášen konkurs nebo ohledně níž byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku).

Změna jednatele, tedy statutárního orgánu společnosti, je velmi častým jevem, v „životě“ každé společnosti s ručením omezeným. Naše kancelář je připravena vám tuto standardní operaci provést v co nejkratším čase, a to s kompletní dokumentací, která je výše zmíněnému potřeba.

Co je k tomu potřeba?

  1. iniciály nově zapisovaného jednatele společnosti s.r.o.
  2. výpis z Rejstříku trestů ČR

Naše kancelář pro Vás připraví všechny potřebné dokumenty, kterými jsou:

  1. notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby
  2. čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele
  3. prohlášení osoby zapisované do obchodního rejstříku
  4. návrh na obchodní rejstřík
  5. kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč

právní služby