založení komanditní společnosti

Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti, neboť v ní jeden nebo více společníků ručí za závazky k.s. jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v o.r. (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Právní režim k.s. je tak kombinací úpravy pro s.r.o. (pro komanditisty) a v.o.s. (pro komplementáře) a pro svou komplikovanost je forma k.s. většinou volena jen s ohledem na specifické daňové předpisy.

Každý komanditista je povinen vložit do základního kapitálu k.s. vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5.000 Kč.

Polovina zisku připadá k.s. a dál se rozdělí mezi komanditisty podle splacených vkladů, druhou polovinu si rozdělí komplementáři rovným dílem. U komanditistů se ziskem rozumí zisk po zdanění daní z příjmů právnických osob a podíl na zisku vyplácený jednotlivým komanditistům se zdaňuje jako příjem z kapitálového majetku (sazba 25 %). Naopak komplementář zdaňuje svůj podíl na zisku jako příjem z nezávislé činnosti fyzické osoby. Ztrátu nesou rovným dílem komplementáři.

K obchodnímu vedení jsou oprávněni pouze komplementáři, v ostatních záležitostech rozhodují komplementáři a komanditisté dohromady a každý má jeden hlas.

Statutárním orgánem jsou komplementáři a každý z nich je oprávněn jednat jménem k.s. samostatně.

Komanditista není oprávněn z k.s. vystoupit a smrtí komanditisty či prohlášení konkursu na jeho majetek či exekuční postižení jeho podílu není důvodem pro zrušení a zánik k.s.

K.s. může být zrušena s nebo bez likvidace. Po zrušení k.s. s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku a na vrácení hodnoty splaceného vkladu.

Co je třeba k založení?

  1. Název společnosti, který již není použit a zapsán v obchodním rejstříku,
  2. sídlo společnosti + užívací titul (právní důvod užívání nemovitosti jako sídla společnosti. Nejčastěji kupní smlouva, nájemní smlouva, atd.),
  3. výpis z Rejstříku trestů ČR komplementářů,
  4. splacení upsaného základního kapitálu společnosti,
  5. potvrzení banky o splacení základního kapitálu společnosti,
  6. živnostenské oprávnění,
  7. iniciály společníků společnosti (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa)
  8. kolková známka hodnoty 6.000,- Kč

právní služby