založení občanského sdružení

Založení o.s. upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. K založení občanského sdružení je třeba vytvoření přípravného výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov.

Přípravný výbor podává návrh na registraci, přílohou návrhu jsou dva stejnopisy navržených stanov. Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat:
- podpisy členů přípravného výboru,
- jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,
- označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru,
- text stanov ve dvou vyhotoveních.

Stanovy musí obsahovat:
- název sdružení
- sídlo sdružení,
- cíl jeho činnosti,
- práva a povinnosti členů sdružení,
- orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
- ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,
- zásady hospodaření.

Registrace občanského sdružení
Občanské sdružení vzniká registrací. Návrh registrace se podává Ministerstvu vnitra české republiky.

Adresa:
Ministerstvo vnitra české republiky
Odbor volební a sdružování
Náměstí hrdinů 3,
140 21 Praha 1

Má-li návrh vady, ministerstvo na to do pěti dnů upozorní přípravný výbor, jinak zahájí řízení.


další strana >>

právní služby