přeměny společností

Jde o přeměnu, při které společnost s ručením omezeným nezaniká ani nepřechází její jmění, jen dochází ke změně vnitřních právních poměrů a právních postavení jejích společníků.

Právní formu lze libovolně měnit na všechny typy obchodních společností, nebývá ale zvykem, aby se společnost s ručením omezeným či akciová společnost měnila na veřejnou obchodní společnost či společnost komanditní. Právní účinky změny nastávají ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Zástavní práva k obchodnímu podílu zanikají jen tehdy, když podíly nelze na nástupnické obchodní společnosti zastavit, potom je nutno věřiteli poskytnout dostatečnou jistotu. Pro přijetí rozhodnutí o změně právní formy společnosti s ručením omezeným na jiný typ společnosti je nutná dohoda všech společníků ve formě notářského zápisu nebo rozhodnutí valné hromady.

Jednatel vyhotoví písemnou zprávu o změně právní formy. V ní odůvodní návrh z právního a ekonomického hlediska, charakterizuje postavení společníků po změně formy. Ve zprávě ale nemusí být uvedeny ty skutečnosti, které tvoří předmět obchodního tajemství. Zpráva se nevyžaduje, když má společnost s ručením omezeným jediného společníka, nebo pokud jsou všichni společníci současně i jednateli, nebo i v případě, že všichni společníci souhlasí s nevypracováním zprávy.

Jednatel vypracuje návrh rozhodnutí a jeho obsah a tento předkládá společníkům nebo valné hromadě v písemné formě a tento návrh spolu se zprávou musí být k dispozici 1 měsíc přede dnem rozhodování, ledaže by všichni společníci byli i jednateli nebo netrvají na dodržení lhůty, a to písemným souhlasem. Návrh rozhodnutí i zprávu o změně právní formy přezkoumává dozorčí rada, pokud je zřízena.

Záměr přijmout rozhodnutí o změně musí jednatel zveřejnit v Obchodním věstníku minimálně 15 dní před přijetím rozhodnutí o změně.

Záměr musí obsahovat alespoň:

  • firmu, sídlo a IČ společnosti před změnou,
  • uvažovanou právní formu,
  • firmu po změně právní formy.

Co je k tomu potřeba?

  1. Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby o změně právní formy

právní služby