založení společnosti s ručením omezeným

Společnost je založena podpisem společenské smlouvy, případně podpisem zakladatelské listiny (jediný společník), ale vznikem společnosti je až den zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost s.r.o. může mít minimálně jednoho společníka (fyzická nebo právnická osoba) a maximálně 50 společníků. Minimální základní kapitál 200.000,- Kč. Minimální vklad jednoho společníka 20.000,- Kč, ale pokud je společníkem společnosti jediný společník, pak je třeba složit celý základní kapitál.

K založení společnosti je třeba:

 1. Sepsání a podpis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu. Obecná úprava založení obchodní společnosti je obsažena v § 57 obchodního zákoníku. Další ustanovení o společnosti s ručením omezeným jsou obsažena v § 105 - § 153 obchodního zákoníku.
  Společenská smlouva musí obsahovat:firmu a sídlo společnosti,určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,předmět podnikání (činnosti),výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,určení správce vkladu,jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákon,
 2. živnostenské listy,
 3. složení základního kapitálu společnosti - před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být všechny nepeněžité vklady a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál,
 4. potvrzení banky o složení základního kapitálu,
 5. prohlášení správce vkladů o rozsahu splacení vkladů společníků,
 6. výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
 7. znalecký posudek na ocenění nepeněžitých vkladů,
 8. právní důvod k užívání nemovitosti, kde se nachází sídlo společnosti (nejčastěji kupní nebo nájemní smlouva),
 9. kolková známka hodnoty 6.000,- Kč.

právní služby