notářský zápis osvědčení o průběhu valné hromady

§ 77 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Notář osvědčí průběh valných hromad v notářském zápisu, v němž uvede místo a dobu konání valné hromady, zaznamená přijatá usnesení a z průběhu valné hromady vše, co je důležité pro posouzení řádného postupu jednání.

Notářský zápis osvědčení o průběhu valné hromady je nezbytnou listinou pro zapsání změn schválených valnou hromadou jako podklad pro zápis změn do obchodního rejstříku.

Nejčastějšími změnami jsou:

  1. změna obchodní firmy (názvu) a sídla společnosti,
  2. změna nebo doplnění předmětu podnikání,
  3. změna nebo odvolání jednatele společnosti,
  4. změna způsobu jednání jednatele společnosti,
  5. převod nebo rozdělení obchodního podílu,
  6. zvýšení či snížení základního kapitálu.

právní služby