založení společnosti v.o.s.

Veřejná obchodní společnost musí být tvořena nejméně dvěma osobami. Tyto osoby ručí za závazky celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně, což je hlavní nevýhoda oproti společnosti s ručením omezeným. Společnost však lze vytvořit bez vytvoření základního kapitálu.

Bližší úprava práv a povinností společníků veřejné obchodní společnosti je obsahem společenské smlouvy. Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou a k její změně je třeba souhlasu všech společníků. Za v.o.s. jsou oprávnění jednat všichni společníci, není-li ve společenské smlouvě stanoveno odlišně. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem.

V.o.s. se mj. zrušuje smrtí společníka fyzické osoby nebo zánikem společníka právnické osoby nebo prohlášením konkursu na majetek některého ze společníků. Společník může navrhnout, aby soud v.o.s. zrušil, jsou-li pro to důležité důvody a naopak v.o.s. se může domáhat u soudu vyloučení společníka porušujícího závažným způsobem své povinnosti.

V.o.s. stejně jako kterákoliv jiná obchodní společnost může být zrušena buď s anebo bez likvidace. Při zrušení v.o.s. s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku, který se rozdělí mezi společníky nejprve do výše hodnoty jejich splacených vkladů a zbytek se poté rozdělí mezi společníky rovným dílem.

Vzniku obchodní společnosti zápisem do Obchodního rejstříku předchází její založení.

I. Náležitosti založení

  • Sepsání a podpis společenské smlouvy. Obecná úprava založení obchodní společnosti je obsažena v § 57 obchodního zákoníku. Další ustanovení o veřejné obchodní společnosti jsou obsažena v § 76 - § 92 obchodního zákoníku. Společenská smlouva musí obsahovat:
       a) firmu a sídlo společnosti
       b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
       c) předmět podnikání společnosti.
  • Získání živnostenských listů


další strana >>

právní služby