založení společnosti v.o.s.

Přílohy

 • Společenská smlouva ve dvojím vyhotovení podepsaná všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena.
 • Úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání zapsány do Obchodního rejstříku.
 • Pokud je společníkem zahraniční právnická osoba - originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci právnické osoby s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem. V případě, že jsou předkládány listiny vydané státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny opatřeny doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou.
 • Právní důvod užívání místností - § 30 odst. 4 obch. zákoníku, originál či úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nájemní smlouva.
 • Všichni společníci dále předloží:
     a) doklad o tom, že nemají vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky,
     b) výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zahraniční fyzická osoba i doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je občanem (náležitosti tohoto dokladu viz výše); pokud je společníkem právnická osoba, předloží navrhovatelé tyto doklady vydané na členy jejího statutárního orgánu,
     c) čestné prohlášení lišící se podle toho, zda jsou nebo nejou společníci statutárním orgánem.
 • Doklad o povolení k pobytu v ČR zahraniční fyzické osoby - společníka, pokud společenská smlouva stanoví, že je statutární orgán.
 • Pokud byla prokura udělena zahraniční osobě - doklad o povolení pobytu v ČR.
 • Podpisové vzory statutárních orgánů a prokuristů k založení do sbírky listin.


<< předchozí strana

právní služby