navýšení základního kapitálu

Efektivní zvýšení
Obvyklým a příznačným způsobem zvyšování základního kapitálu je převzetí povinnosti splatit nový vklad dosavadním společníkem nebo třetí osobou. Společnost nejprve nabídne převzetí nových vkladů stávajícím společníkům, a to v poměru podle velikosti jejich podílu, neurčuje-li společenská smlouva jinak. Přednostní právo společníků váže zákon pouze na peněžité vklady, o nepeněžitých mlčí. Společníci se mohou svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu vzdát (výslovně i nečinností). Přednostní právo společníků k účasti na zvýšení základního kapitálu může společenská smlouva vyloučit.

Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, nebo stanovami, jinak do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv.

Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá jednostranným písemným prohlášením zájemce, které obsahuje údaje o částce, o niž se zvýší základní kapitál, předmět nepeněžitého vkladu a částku, kterou se započítává na vklad společníka na základě znaleckého posudku, a lhůtu pro splacení vkladu. Osoba, která není společníkem, musí kromě toho prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Prohlášení s úředně ověřeným podpisem zájemce nabývá účinnosti okamžikem doručení společnosti.

Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vklady peněžité pak alespoň ze 30 %, nebo musí být uzavřena dohoda o započtení. Má-li společnost pouze jediného společníka, musí být před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku splaceny zcela všechny vklady.

Majetkem společnosti se stávají:

  1. movité věci jejich předáním,
  2. nemovité věci dnem, ke kterému nastávají právní účinky vkladu do katastru nemovitostí,
  3. práva a jiné majetkové hodnoty ke dni účinnosti zápisu do příslušné veřejnoprávní evidence.


<< předchozí strana     další strana >>

právní služby