změna sídla

Sídlem je adresa skutečného sídla společnosti, tedy místo správy společnosti, místo, odkud je realizováno obchodní vedení společnosti, kde se může veřejnost stýkat s vedením společnosti. Pokud je uváděno jiné sídlo než je sídlo skutečné, může se tohoto skutečného sídla dovolávat každá osoba, které je to známo.

Sídlo může být pouze jedno. Sídlo je umísťováno v nebytových prostorech způsobilých k plnění funkce sídla společnosti. Pokud je sídlo společnosti umístěno v bytě, musí to umožňovat povaha předmětu podnikání, rozsah a účel činnosti.

Pro účely zápisu sídla do obchodního rejstříku musí být navrhovatelem doložena listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.

Pokud se společnost rozhodne změnit sídlo společnosti, pak musí:

  1. být svolána valná hromada, (pokud nebude rozhodováno mimo valnou hromadu),
  2. programem bude (mimo jiné) změna sídla společnosti,
  3. souhlas se změnou sídla musí vyjádřit nejméně dvě třetiny všech společníků, pokud stanovy nebo společenská smlouva nestanoví vyšší poměr hlasů,
  4. jelikož se jedná o změnu obsahu společenské smlouvy, musí být toto rozhodnutí přijato ve formě notářského zápisu,
  5. zápis o usnesení valné hromady o změně sídla společnosti spolu s listinou o právním důvodu užívání místnosti doručit s návrhem obchodnímu rejstříku.

Co je k tomu potřeba?

  1. adresa nového sídla společnosti,
  2. souhlas s umístěním sídla (pokud se sídlo nebude nacházet v nemovitosti vlastněné Vaší společností),
  3. titul opravňující Vaši společnost k umístění sídla společnosti do určité nemovitostí (kupní smlouva, nájemní smlouva ...)

Naše kancelář pro Vás připraví všechny potřebné dokumenty, kterými jsou: 1. notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, jehož obsahem bude rozhodnutí o změně sídla společnosti, 2. výpis z listu vlastnictví, 3. návrh na obchodní rejstřík, 4. kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč.

právní služby